Minnesanteckningar Ekensbergsskolans skolråd 22/2-17

Närvarande: Jenny Stanser, Hans Ericson, Karima, Stefan, Charlotte, Charlotte, Peter

Rektor Jenny Stanser (J. S) presenterar sig själv.  Förklarar att organisationen med den nya enheten Blommensberg/Ekensbergsskolan ska bli tydligare med en röd tråd och eleverna som slutar 5:an i Ekensbergsskolan tillhör Blommensbergsskolan automatiskt.

J. S går igenom budgetläget. Budgeten för 2017 går inte riktigt ihop för Ekensbergsskolan. Skolan har få elever i några klasser vilket bidrar till underskottet. Det ser dock lite bättre ut då vi har fyllt på en del elever och vi har även en fond att ta av ifall det skulle behövas.

J. S förklarar och informerar hur START Stockholm tar emot nyanlända elever. Skolledningen fick information första veckan i januari om att det flyttat in nyanlända familjer på Gröndalsvägen, det är ett korttidskontrakt på 6 månader.

Fråga till Jenny – Vad är dina topp 3 åtgärder för Ekensbergsskolan?

Fungerande organisation, använder vi resurser och personal rätt. Systematisk storstädning
Kökets arbetsmiljö
Elevhälsa, hur fångar vi upp, hur följer vi upp etc.

Är det fullt i klasserna?

Historiskt sett har Ekensbergsskolan tagit in 1 ½ förskoleklass var 3:e år. J. S förklarar att det är något som skolan ska försöka undvika framöver då det är en resurskrävande lösning, både när det gäller ekonomi och personal. Stockholms stads riktlinjer för klasstorlek är 28 elever i F-6 och 30 i 7-9.

Kommunikation:

En förälder önskade att skolan hade informerat tydligare kring våra nyanlända elever.

Ett annat önskemål är att vi sätter upp bild på vikarier som arbetar.

Några föräldrar saknade mer information om nyanställd personal som arbetar som resurs kring våra nyanlända elever.

J.S har som rutin att skicka med meddelande via veckobreven, istället för månadsbrev.

Skolledningen ser över kommunikationsflödet.

Blommensberg

Elever i Ekensbergsskolan är garanterade plats till årskurs 6 i Blommensbergsskolan

Ombyggnationen

Paviljongen blir en 2 vånings byggnad med 6 klassrum med tillhörande grupprum, toaletter och arbetsrum. Den beräknas uppföras under hösten 2017.
Gräsanden ska rivas och ersättas med en ny skolbyggnad.
Ventilationsprojekt ska genomföras i befintlig skolbyggnad.
Aspuddens kök stängs för renovering under höstterminen 2017. Planen är att Ekensbergsskolan ska få maten levererad från Blommensbergsskolan. Om det inte går att lösa så är Eriksdalsskolan ett alternativ.
Skolledningen har lämnat in begäran om att rusta upp Ekensbergskolans kök och matsal. (Det är tillagt nu)

Planen är att Ekensbergsskolan ska bli en F-6 skola när alla ombyggnationer är klara.

Läxpolicy

På frågan om skolan har en gemensam policy så är svaret nej. Skolrådet diskuterade frågan en stund och J. S konstaterade att det är viktigt att rätt sorts läxor ges.

Rastvärdsschema

På frågan om antalet rastvärdar är tillräckligt, så kommer skolledningen se över organisationen kring raster. 

Handhygien

En förälder efterfrågar vilka rutiner som finns vid fruktstunder.

Tvättar personalen händerna innan utdelning, tvättar eleverna händerna innan de äter frukt samt om frukten sköljs?

Svar: Frukten sköljs i köket innan den delas ut. På de övriga frågorna ser skolan över rutinerna.

Utflykt

En förälder undrade hur många personal som åker på utflykt med elever. Svar: Det är minst 2 personal som åker på utflykt, vid behov flera.

Hur arbetar skolan med elever som har särskilda behov?

Vi ser över hur klassrumsmiljön, vilka är de kritiska punkterna, vilka förutsättningar behövs för att göra bra saker kring eleverna.

Hämtning av barn

Några föräldrar upplever det problematiskt att vänta på att sitt barn 5-10 minuter vid hämtning. Det framförs frågan om personalen inte vet var barnet är.

Svar: Elever får röra sig fritt inomhus, de behöver inte säga till när de byter rum. Vilket kan leda till att föräldrar får vänta en stund innan barnet är klar inför hemgång.

Höstens organisation

Hur blir det till hösten, vilka lärare får mitt barn och vilket klassrum ska de vara i? Sker det någon överlämning mellan lärare?

Svar: Organisationen för hösten är inte klar ännu. Det gäller både personal och i vilka rum vilken klass ska vara i. Det sker alltid överlämningssamtal mellan lärare vid lärarbyten.

Godsaker

Föräldrar med barn som har diabetes eller allergier menar att det är problematiskt när det bjuds på glass, fika eller bullar för ofta.

Svar: Skolledningen ser över rutinerna.

Påminnelse

Om någon förälder har en fråga eller fundering, tveka inte att kontakta skolledningen istället för att vänta till nästa skolråd.

 

 

Nästa skolråd: onsdag 3/5 kl 18-19:30