Elevhälsa

Skolhälsovården på Ekensbergsskolan

Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården när barnen börjar skolan. Vi är elevernas företagshälsovård.
Skollagen säger att varje skola ska ha skolsköterska och skolläkare. I Stockholm har vi även skolpsykiatriker.
Som all annan hälso- och sjukvård har vi tystnadsplikt! Skolhälsovården ska vara förebyggande.
Vi ska följa hälsoutvecklingen och uppmärksamma brister i elevernas arbetsmiljö och livsstil under hela skoltiden tills de lämnar gymnasiet.

"Skolhälsovården har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka
för sunda levnadsvanor hos dem" - Skollagen kap 14.

En förutsättning för en bra hälsa är att trivas med sin tillvaro och skolsituation. Därför är det en av skolhälsovårdens viktigaste uppgifter att medverka till att varje elev får goda förhållanden för sitt lärande- att skolan anpassas till elevens förutsättningar och behov. Man kan säga att vi är något av en lokal barnombudsman och Barnkonventionen är en ledstjärna i vår verksamhet!

Skolsköterskan på Ekensbergsskolan heter Sharon Bernsgård och finns på plats enl. följande: Onsdagar 08.00 - 16.30

Vår skolläkare heter Åsa CHaikiat och kommer till oss ca: 3 gånger per termin.

Ni är alltid välkomna att ringa till skolsköterskan på tel.nr 08-744 07 87 eller skicka e-post till sharon.bernsgard@stockholm.se

 

Skolsköterskans rutinkontroller ser ut enl. följande:

6-åringar erbjuds MPR-vaccination, mäts, vägs, ryggen kontrolleras och så träffar man skolläkaren tillsammans med föräldrar.
Hälsodeklaration ifylls av förälder och lämnas till skolhälsovården.

Årskurs 1 Syn och hörselkontroll.

Årskurs 2 Längd och vikt.

Årskurs 4 Hälsodeklaration ifylls av förälder och lämnas till skolhälsan, hälsosamtal, längd, vikt, syn och ryggkontroll. Stelkramp vaccination.

Årskurs 6 Längd, vikt och ryggkontroll. Vaccin Mässlingen, Påssjuka och Röda hund (MPR).

Årskurs 8 Hälsodeklaration ifylls av förälder och lämnas till skolhälsan, hälsosamtal, längd, vikt, syn, ryggkontroll samt ev.medicinsk yrkesvägledning.

Årskurs 9 Medicinsk yrkesvägledning vid behov.

Gymnasiet År 1 Hälsodeklaration ifylls av förälder och lämnas till skolhälsan samt hälsosamtal.

 

Om ni har funderingar och behöver prata akut om Ert barn kan Ni ringa 08-320 100 Sjukvårdsrådgivningen för barn.

Relaterade länkar finns till höger.

 

Dela:
Kategorier: