Evakuerings- och byggnationsinformation

Här kommer vi löpande att informera om vad som händer gällande evakuering och byggnation.

Uppdaterad informatkon 180523, Markinformation.

I dagarna har SWECO publicerats en rapport rörande marken kring Ekensbergsskolan. Den rapporten visar på förhöjda halter av olika metaller och organiska ämnen, enligt naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning (KM) men även för mindre känslig markanvändning (MKM). Nulägesbedömningen, enligt rapporten är att området är täckt av hårdgjorda ytor - vilket gör att det idag inte finns någon direkt kontakt med de föroreningar som finns i marken. Det innebär att det i nuläget inte förekommer någon risk att vistas i området. Inför byggnationen kommer SISAB att anlita SWECO ytterligare för att göra en mer omfattande analys av marken för att mer precist veta vad som finns där och var. De ska därefter lägga fram en tydlig åtgärdsplan inför saneringen som måste ske i samband med bygget.

Vid ytterligare frågor går det bra att vända sig till SISAB  eller någon av oss i ledningsgruppen.

Annika Burstöm annika.burstrom@sisab.se 

Alexander Olen alexander.ohlen@afconsult.com

Uppdaterad information 180227, informationsbrev från SISAB.

Uppdaterad information 180213, från SISAB angående rivning av Gräsanden.

Rivningen av Gräsanden kommer att starta måndagen den 19/2 och beräknas pågå fram till 19/3. Arbetstiderna kommer att vara mellan kl. 7 – 18.

De tyngre transporterna kommer att ske, i största möjliga mån, redan vid 6.30 på morgonen för att undvika morgonruschen av elever. Transporter kan förkomma andra tider.          Flaggvakter kommer att  finnas på plats vid korsningen Gröndalsvägen.

Rivningsområdet kommer att vara avskärmat med ett staket som är 2 m högt och ihopsatt. Enda grinden som kommer att finnas är vänd mot parkeringen, därifrån kommer alla transporter kommer att ske.

Rivningen kommer att ske i flera steg där byggnaden och plattan rivs.

Rivningen genomförs av Lotus Mark & Transport AB.

Under perioden 19/2 – 19/3 provborrningar göras för miljöinventering av marken. Svaren på proverna kommer att ligga till grund för fortsatt planering.

Information 171018

Powerpoint från informationsmötet den 18/10-17 hittar du här!

Information 171010

Modulerna är försenade från leverantör. De kommer att anlända 25-26/10-17

Arbete på modulerna sker 27/10-13/11-17

14/11-22/11-17 Besiktning och provtagning

27/11-17 överlämning till verksamheten och inflytt

Ändringar

Ny el måste dras till paviljongerna av Ellevio. De kommer att gräva ned den kabeln i parkvägen. Det betyder att elen till Gräsanden kan vara fortsatt på fram till rivningen påbörjas i februari-17. Gör att vi kan organisera flytten bättre.

Informationsmöte

Den 18 oktober 18.00 hålls ett informationsmöte kring alla byggnationer i Blommensbergsskolans matsal.

SISAB och skolan deltar. Välkomna!

 

 

Paviljonginformation

Idag den 31/8 var det informationsmöte med paviljongleverantörerna. Då informerades vi om att fotbollsplanen kommer att stängas av från och med måndag den 4 september. Vi bifogar tidsplan för hela paviljonguppställningen.

 

4/9 Fotbollsplanen stängs av och markberedning påbörjas

2-3 oktober Balkarna som ska bära paviljongerna lyfts på plats

9-10 oktober Modulerna lyfts på plats med kran

27/9-11/10 kommer gångvägen som går från Gröndalsvägen att vara avstängd för avloppsgrävning

30/10-3/11 Flytt av el, besiktning mm.

6/11 Vi får tillgång till de nya lokalerna

 

19 maj

Tillägg - rättelse

Det är riktigt som ni har påpekat några av er att det går att söka tillfälligt bygglov på parkmarken utan detaljplaneändring, men tidsaspekten är viktig då vi måste evakuera Gräsanden.

En eventuell plan ska inte ligga mot vattnet utan på gården se ritning där jag försökt skissa in.

Skiss - karta

/Jenny

 

17 Maj

Bygginfo

Jag förstår att många av er är upprörda över att paviljongerna placeras på konstgräsplanen. Vi på skolan har gjort allt vi kan för att hitta en annan lösning, men just nu ser vi inte några aktuella alternativ. Jag som har deltagit i alla möten tillsammans med skyddsombudet tänker att det är viktigt med bakgrunden till varför det blir så och hur vi från skolans sida planerar för att minska konsekvenserna av det beslutet.

 

Det alternativ som först utreddes var möjligheten att placera paviljongerna på ytan mellan gräsplanen och vattnet. Det går inte då det är prickad parkmark vilket medför att detaljplanen måste ändras ifall den ska bebyggas. När parkingenjören var här och tittade sa han att det också innebar att några större skyddade träd i så fall måste fällas. Dessa kan ej då återplanteras. Sammantaget medförde alla svårigheter att det bedömdes omöjligt att överhuvudtaget få ett ens ett tillfälligt bygglov på den marken. Annan mark som vi har tittat på är marken mellan Gräsanden och vägen, men den är också prickad parkmark och medför samma svårigheter.

 

Gräsandens lokaler är en gammal förskola och undermåliga och prioritet är att tömma dem så fort som möjligt. Jag önskar som ytterst ansvarig för arbetsmiljön på skolan att ni inte överklagar bygglovet och på så sätt förlänger tiden tills vi kan flytta ut ur Gräsanden.

 

Idag på bygg-/styrgruppsmötet kom vi fram till att konstgräsplanen ska ersättas med en ny konstgräsplan och att en placering av den omgående ska börja utredas. Det är lättare att eventuellt flytta planen till prickad parkmark då det är en mindre förändring som inte kräver ändring av detaljplanen. Planen bör enligt alla inblandade kunna vara klar senast till sommaren 2018.

 

När det gäller rasterna så kommer vi från och med augusti 2017 lägga så att ett arbetslag i taget har rast samtidigt. Det betyder att det som mest är 75 barn som har rast samtidigt och inte som idag 180 barn. Vi kommer självklart se till att det finns tillräckligt med vuxna ute och att vi gör det bästa av situationen.

 

Med vänlig hälsning

Jenny Stanser

Rektor

April

Ett beslutsunderlag har nu gått till nämnden gällande beställning och uppställning av paviljonger. Den största förändringen är placeringen som nu är förlagd till konstgräsplanen. I förslaget framgår att man ska försöka ersätta den förlorade ytan. Marken nedanför planen gick det tyvärr inte att få bygglov för.

Här kan du läsa förslaget i sin helhet.

Dela:
Kategorier: