Ledighetsansökan

Det råder återhållsamhet med beviljande av ledighet.

Enligt skollagen har eleverna närvaroplikt samtliga skoldagar under året. Föräldrar bör överväga varje ledighetsansökan, det är viktigt att eleverna deltar i skolarbetet.
Sammanlagt beviljas ledighet med högst fem dagar under ett läsår. Efter påskrift av föräldrar lämnas ledighetsansökan till klassföreståndaren, som avgör om ledighet beviljas.

Om synnerliga skäl finns och eleven av den anledningen behöver vara ledig mer än fem dagar är det rektor som beviljar eller avslår ledigheten.

Under den tid/de dagar som Skolverket beslutar att nationella ämnesprov ska utföras, beviljas inga ledigheter

Ladda ner ansökan om ledighet för elev. Den hittar du här intill i dokumentlistan.

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro
Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett om eleven går i kommunal eller fristående skola. Det innebär att barnets vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång. Om en elev uteblir från undervisningen riskerar den att inte nå skolans kunskapskrav. Skolan ser mycket allvarligt på att en elev utan giltiga skäl uteblir från undervisningen.

Ledighetsansökan

Dela: