Pedagogik

Ekensbergsskolans mål är att utveckla elevernas lust till lärande, deras fantasi och skaparglädje. För att ge eleverna ett helhetsperpektiv på sitt lärande är vårt arbetssätt undersökande och tematiskt.

Vi arbetar både i åldersblandade och åldershomogena grupper. Detta för att vi vill ge de bästa förutsättningar för varje elev att inhämta kunskaper och utveckla färdigheter utifrån sin egen mognadsnivå. Eleverna arbetar utifrån portfoliometoden vilken tränar eleverna till självvärdering och reflektion. Arbetet är organiserat i arbetslag med elevernas utveckling i centrum.

Arbetslagen är sammansatta av personal med olika yrkeskompetens vilket medför att eleverna kan erbjudas en mångfald av pedagogiska aktiviteter. Lärarna på skolan har en tydlig roll som ledare och de strävar efter att eleverna ska ha inflytande över verksamheten. Verksamheten ska genomsyras av arbetsglädje och kreativitet. Vi samverkar fortlöpande med elevernas föräldrar för att hålla dem informerade om elevernas skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling.

Vår vision är att alla elever när de lämnar skolan har de kunskaper som behövs för att kunna leva och utvecklas i ett demokratiskt samhälle.

Dela: