Rektorns ord

Välkomna till Ekensbergsskolan – en skola där vi alla strävar efter att eleverna, när de lämnar skolan, har de kunskaper som behövs för att kunna leva och utvecklas i ett demokratiskt samhälle.  

Ekensbergsskolan är vackert belägen vid Mälarens strand med rika möjligheter till varierande utomhusaktiviteter.

Skolan är liten, vilket ger en god förutsättning för en bra sammanhållning. Det går snabbt och enkelt att överföra en idé till handling.

Lokalerna är väl anpassade både för skol- och fritidshemsverksamhet. Eleverna vistas dagligen många timmar hos oss och vår ambition är att hela tiden hålla efter lokalerna så att de ser trevliga ut.

Personalen är engagerad och det finns en vilja att ständigt utveckla verksamheten.

Lärarna på skolan har en tydlig roll som ledare och de strävar efter att eleverna ska ha inflytande över undervisningen, vara delaktiga i de beslut som fattas och ta ansvar för sitt lärande.

Fritidshemmet erbjuder en verksamhet präglad av god balans mellan omsorg och lärande, mellan styrda aktiviteter och fri lek. Fritidshemsverksamheten är varierad så att skapande, rörelse, lek och vila får utrymme.

Vi vill att eleverna ska var delaktiga i sin kulturella utveckling. Skolan har under många år samverkat med ”Skapande skola”. Kultur och estetik ska användas till att stödja elevernas lärande och utveckling, den ska vara en integrerad del i lärandet.

Vi sätter språk och läsutveckling i centrum och använder ett språkutvecklande arbetssätt som startar i förskoleklass. I matematik stimuleras eleverna förutom färdighetsträning att lösa problem och att prata matematik

Vi arbetar tematiskt och ämnesövergripande. Eleverna tränas att bli medvetna om målen och att utvärdera sitt arbete.

Stockholms stads utvärderare har särskilt lyft fram förskoleklassens och fritidshemmets varierande verksamhet och den goda samverkan med skolan, de olika yrkeskategoriernas specifika kompetens tas tillvara och elevernas mångsidiga utveckling och lärande står i fokus.

De lyfter även fram lärarnas höga kompetens och att arbetet vilar på beprövad erfarenhet och en vetenskaplig grund.

Många föräldrar väljer vår skola för att skolan genomsyras av arbetsglädje och kreativitet samt att vi når goda resultat. 

Rita Hemmälin
rektor

 

Dela:
Kategorier: